KONFERENCJA NAUKOWA

Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku)

gmach główny Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 w Krakowie

7-8 października 2009 roku

 

 

Środa, 7 października 2009 roku

Rozpoczęcie  konferencji godz. 9 00

Audytorium im. Prof. Wincentego Danka, I piętro

 

1.      Wystąpienie Rektora Ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. zw., dra hab. Tadeusza Budrewicza

2.      Wystąpienie Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dra hab. Kazimierza Karolczaka

3.      Wystąpienie Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej dra hab. Piotra Borka

 

 

Obrady plenarne godz. 9 30 – 11 00

Audytorium im. Prof. Wincentego Danka, I piętro

 

Elżbieta Feliksiak, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET w Białymstoku, Miejsce epistolografii polskiej w panoramicznym zarysie „Teorii listu” Stefanii Skwarczyńskiej

 

Marceli Kosman, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bohaterowie "Ogniem i mieczem" w korespondencji hetmana Stanisława Koniecpolskiego

 

Józef  Budzyński, prof. dr hab., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Renesansowy uniwersalizm nowołacińskich listów humanisty Mikołaja Kopernika (1473-1543) [w 500 lecie debiutu literackiego]

 

Przerwa kawowa 11 00 – 11 30

V piętro, Instytut Filologii Polskiej

 

 

Obrady w sekcjach  godz. 11 30 – 13 00

 

Sekcja I, s. 444

Prowadzenie: prof. zw., dr hab.

Alina Nowicka – Jeżowa UW

Sekcja II s. 550

Prowadzenie: prof.  zw., dr hab.

Marceli Kosman UAM

 

Sekcja III s. 544

Prowadzenie:  dr hab.

Stanisław Koziara UP

 

 

Mariola Jarczyk, dr hab., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Czytelniczy obieg korespondencji staropolskiej

 

 

 

 

Wacław Walecki, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Realia  XVI wieku we wzorcach listów z
rozmówek polsko-niemieckich (ok. 1538).

 

 

Marta Wojtkowska – Maksymik, dr, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Tłumacz, dzieło i czytelnik (na podstawie listu dedykacyjnego Macieja Wirzbięty do Krystyny ze Zborowa i przedmowy Ku wszem cnym białymgłowam i ku każdemu czytelnikowi).

 

Korczak Lidia, dr hab., UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Korespondencja dostojników polskich i litewskich z Zakonem krzyżackim jako źródło do stosunków polsko-krzyżackich późnego średniowiecza

 

 

Piotr Florek, dr, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie, Korespondencja do hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła z lat 1600 – 1601  jako przykład ówczesnych raportów wojskowych

 

 

Maciej Franz, dr hab., UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu, Listy hetmana Mikołaja Potockiego jako przykład źródeł do historii wojskowości epoki staropolskiej

 

 

Edward Stachurski, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Osobliwości leksykalne w listach Adolfa Dygasińskiego do Jana Baudouina de Courtenay

 

Marceli Olma, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY  w Krakowie, Językowe środki okazywania uczuć w listach małżeńskich z XIX wieku /na podstawie korespondencji Heleny i Mieczysława Pawlikowskich/

 

 

Maciej Mączyński, dr hab., UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Językowy obraz niemocy twórczej w listach Karola Szymanowskiego z początku XX wieku

 

 

Przerwa obiadowa 13 00 – 14 00

Stołówka, I piętro

 

 

Obrady w sekcjach  godz. 14 00 – 16 00

 

Sekcja I, s. 444

Prowadzenie: dr hab.

Roman Mazurkiewicz UP

Sekcja II, s. 550

Prowadzenie: dr hab.

Lidia Korczak UJ

 

Sekcja III, s. 544

Prowadzenie: dr hab.

Mirosław Strzyżewski UMK

 

Anna Sitkowa, dr hab., UNIWERSYTET ŚLĄSKI, List dedykacyjny jako źródło informacji bibliograficznych (XVI/XVIIw.)

 

 

Witold Wojtowicz, dr, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Problem odbiorcy i czytelnika. Wokół parodystycznych nawiązań do epistolografii w korpusie "literatury mieszczańskiej" Karola Badeckiego

 

Michał Kuran, dr, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Poetyka i adresaci listów dedykacyjnych Marcina Paszkowskiego

 

 

 

Maria Barłowska, dr, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Nad korespondencją  Stanisława Rakowskiego

 

 

Anna Filipczak-Kocur, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET OPOLSKI, Problemy polityczne w listach Jerzego Zbaraskiego

 

 

Jarosław Stolicki, dr hab., UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Aktywność polityczna biskupa krakowskiego Jana Małachowskiego w świetle jego korespondencji

 

 

Marek Wagner, dr hab., AKADEMIA PODLASKA w Siedlcach, „List w służbie wojny i pokoju”. Korespondencja Jana III Sobieskiego i hetmana Stanisława Jabłonowskiego z lat 1695-1696

 

Karol Kościelniak, dr, AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni, Wiadomości z obozu. List jako forma relacji wojennej

 

 

Danuta Kowalewska, dr, UNIWERYSTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu, Obraz Zachodu w korespondencji Doliwy Starzyńskiego (1825-1847)

 

Elżbieta Powązka, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY  w Krakowie, Zwierciadło i scena. Obraz świata zapisany w dwóch listach poetyckich Juliusza Słowackiego

 

 

Agnieszka Markuszewska, mgr, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu, Jak czytać korespondencję Elizy z Branickich Krasińskiej

 

 

Yulia Anismovets, mgr, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, „…ale literalnie że mieszkać będę w DZIELE MOIM!!” (C. Norwid) – model Człowieka w ujęciu C.K. Norwida (na podstawie twórczości epistolograficznej)

 

Przerwa kawowa 16 00 – 16 30

 

Obrady w sekcjach  godz. 16 30 – 18 30

 

Sekcja I, s. 444

Prowadzenie: prof. zw., dr hab.

Renarda Ocieczek UŚ

Sekcja II, s. 550

Prowadzenie: prof. zw., dr hab.

Anna Filipczak-Kocur UO

 

Sekcja III, s. 544

Prowadzenie: prof. zw., dr hab.

Bogumiła Kosman UAM

Dariusz Chemperek, dr hab., UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Listy poetyckie Daniela Naborowskiego

 

 

 

Piotr Borek, dr hab., UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Funkcje listów  w barokowych pamiętnikach

 

 

 

 

 

Katarzyna Kaczor-Scheitler, dr UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Dorota Kącka – adresatka dedykacji i przedmów z XVII wieku

 

 

 

Paweł Ciechan, mgr, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Estetyka barokowego klasycyzmu w Listach do Marysieńki Jana Sobieskiego

 

 

Magdalena Ujma, dr hab., UNIWERSYTET OPOLSKI, Korespondencja kanclerza Jana Zamoyskiego z władzami miasta Lwowa w świetle zbiorów lwowskiego Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy

 

Tomasz Kempa, dr hab., UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu, Metropolita kijowski Hipacy Pociej w świetle swojej korespondencji

 

 

 

 

Marek Melnyk, dr hab., UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI, Korespondencja Konstantyna Ostrogskiego z Hipacym Pociejem w latach 1593-1595.

 

 

Michał Mesjasz, mgr, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Przygotowanie i obchody setnej rocznicy wybuchu konfederacji barskiej  (w świetle listów Kunegundy z Giedroyciów Białopiotrowiczowej do Stefana Buszczyńskiego)

Mirosław Strzyżewski, dr hab., UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu, Jak czytać korespondencję rodzinną braci Maurycego i Kamila Mochnackich?

 

 

Lilia Kowkiel, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Korespondencja Zawadzkich w zbiorach Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego – cenne źródło do badań czytelnictwa na prowincji litewsko-białoruskiej w XIX wieku

 

Joanna Jesionowska, mgr,  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, „Listy z Elsnerowa” a listy z listownika – teoria i praktyka etykiety epistolograficznej w drugiej połowie XIX wieku

 

Izabela Zeller, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Korespondencja Zygmunta Sarneckiego z Józefem Blizińskim

 

 

Uroczysta kolacja, godz.  19 00, restauracja „Adesso”, ul. Podchorążych 3

8 października, czwartek

Obrady w sekcjach  godz. 9 00 – 11 00

 

Sekcja I, s. 444

Prowadzenie:

dr hab. Dariusz Chemperek UMCS

Sekcja II s. 550

Prowadzenie:

dr hab. Bożena Popiołek UP

 

Sekcja III s. 544

Prowadzenie:

dr hab. Marek Buś UP

 

Magdalena Kuran, dr, UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Listy pasterskie biskupa Jerzego Poniatowskiego

 

 

 

Aleksandra Norkowska, dr, UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO  w Bydgoszczy,

„Z płaczem czytałem…”. Miasto w listach końca Rzeczypospolitej

 

 

 

Bożena Mazurek, dr, UNIWERSYTET ŚLĄSKI, Krąg adresatów oraz ich wizerunki w listach dedykacyjnych Franciszka Bohomolca

 

 

 

Ewa Zielaskowska, mgr, UNIWERSYTET im. ADAMA  MICKIEWICZA w Poznaniu, „Czuć żywo i to czucie bez przysady obwieszczać”, czyli Ignacy Krasicki o sztuce pisania listów

 

Dariusz Sawicki, dr, UNIWERSYTET OPOLSKI, Listy majątkowe Białłozorów z II połowy XVII wieku jako źródło do historii gospodarczej rodziny

 

 

Agnieszka Słaba, mgr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Ja tylko w Dobrodziejce swoi mam nadzieję… – listy Joanny Potockiej jako odzwierciedlenie uwarunkowań społecznych i biologicznych w korespondencji staropolskiej

 

Paweł Konieczny, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Specyficzna przyjaźń – korespondencja Byrdów z Wirginii z angielskimi kupcami (1684-1740)

 

 

 

Marian Mudryj, doc. dr, NARODOWY UNIWERSYTET LWOWSKI im. Iwana Franki, „Rusini” i „kwestia ruska” w korespondencji Leona i Adama Sapiehów

 

 

Monika Nicińska, mgr, UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Teoria listu z perspektywy dziewiętnastowiecznych edytorów listów romantycznych

 

 

Paweł Zięba, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Edytorstwo korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego

 

 

 

Agnieszka Grela, mgr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Korespondencja Józefa Szujskiego z Józefem Ignacym Kraszewskim

 

 

 

Katarzyna Wądolny-Tatar, dr, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, List jako forma liryki (na przykładzie utworów młodopolskich

 

Przerwa kawowa 11 00 – 11 30

 

Obrady plenarne 11 30 – 13 30, sala 444

Prowadzenie:

 

Bożena Popiołek, dr hab., UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Warszawskie nowiny Jadwigi Rafałowiczówny. Listy do Elżbiety Sieniawskiej i Henryka Denhoffa z przełomu XVII i XVIII wieku

 

Teodozja Rittel, prof. zw., dr hab., UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY w Krakowie, Argumentacja w listach Elżbiety Drużbackiej do różnych adresatów

 

Aleksandra Kosicka – Pajewska, dr hab., UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu, Listy Wacława Zaleskiego do ojca Filipa źródłem do badań historii i kultury wieku XIX

 

Olena Arkusza, doc. dr, INSTYTUT UKRAINOZNAWSTWA im. Krypiakiewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,  Lwów,  Tematyka ukraińska w korespondencji polityków polskich w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

 

 

Zakończenie konferencji i pożegnanie gości godz. 13 30

 

 

Obiad ok. godz. 14 00

Stołówka, I piętro