wstęp
WYBÓR ANALIZ  I  INTERPRETACJI
WYBÓR ANALIZ  I  INTERPRETACJI
literatura_polska

WYBÓR ANALIZ I INTERPRETACJI

średniowiecze
renesans
barok
literatura_powszechna
warsztat_pomocniczy
analizy_i_interpretacje
Lektury.zip
linki
roman@gimnazjum.com.pl

Zbiory interpretacji

Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, t.1, Rzeszów 1987.

Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Prokopa i J. Sławińskiego, Kraków 1966.

Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok, t. 1, pod red. A. Borowskiego i J.S. Gruchały, Kraków 1992.

Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok, t. 2, pod red. A. Borowskiego i J.S. Gruchały, Kraków 1993.

Lektury polonistyczne. Średniowiecze - renesans - barok, t. 3, pod red. J. Gruchały, Kraków 1999.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część I, pod red. W. Dynaka i A.W. Labudy, Warszawa 1991.

Średniowiecze

A. Czyż, Zdrow bądź, Krolu anielski - najdawniejsza kolęda polska, w: A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach, Bydgoszcz 1997.

A. Gieysztor, Dobrowolne ubóstwo, ucieczka od świata i średniowieczny kult świętego Aleksego, w: Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1972.

W. Maciąg, O leniwych poddanych, w: Lektury obowiązkowe, pod red. S. Balbusa i W. Maciąga, Wrocław 1973.

R. Mazurkiewicz, Matka Boska Kwietna. O średniowiecznej pieśni maryjnej "Kwiatek czysty, smutnego sierca ucieszenie...", "Pamiętnik Literacki" 1998, z. 4.

T. Michałowska, "Dusza z ciała wyleciała". Próba interpretacji, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2.

E. Ostrowska, O nowe odczytanie wiersza o św. Aleksym, w: Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978.

E. Ostrowska, Utalentowany polski poeta średniowieczny, w: Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978 (o pieśni godzinkowej Jezus Krystus, Bóg Człowiek...).

W. Walecki, Piętnastowieczna powieść dla wszystkich, czyli co myśleć o średniowieczu, w: Literackie wizje i re-wizje, pod red. W. Waleckiego i M. Stępnia, Warszawa 1980 (Legenda o św. Aleksym).

J. Wiesiołowski, Kim był Słota, autor "Wiersza o chlebowym stole", w: Europa - Słowiańszczyzna - Polska, Poznań 1970.

M. Włodarski, W średniowiecznym kręgu śmierci, "Ruch Literacki" 1986, z. 5 (o Skardze umierającego).

Renesans

A. Czyż, Świat: znak i dom. O "Żywocie człowieka poczciwego" Reja, w: Światło i słowo, Warszawa 1995.

S. Grzeszczuk, Między historią i bibliografią literatury staropolskiej. Studia, Rzeszów 1992 (Czego chcesz od nas, Panie...; Przy pogrzebie rzecz).

Jan Kochanowski. Interpretacje, pod red. J. Błońskiego, Kraków 1989.

J. Krzyżanowski, Mikołaja Reja "Krótka rozprawa" na tle swoich czasów, Warszawa 1954.

M.R. Mayenowa, O języku poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 1983 (psalm 129, monolog Kasandry, pieśń I, 8, Modlitwa o deszcz, pieśń I, 14).

W. Weintraub, "Fraszka" w tonacji tragicznej, w: Rzecz czarnoleska, Kraków 1977 (Tren XI).

W. Weintraub, Nowe studia o Janie Kochanowskim, Kraków 1991 (Szachy, Muza, pieśń II, 5, Odprawa posłów greckich).

J. Ziomek, Niezwykłe i nie leda pióro, w: Prace ostatnie, Warszawa 1994 (J. Kochanowski, pieśń II, 24).

Barok

J. Abramowska, Daniela Naborowskiego "Róża dla księcia", w: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995.

B. Falęcka, Jan Andrzej Morsztyn - poeta-wirtuoz, "Pamiętnik Literacki" 1977, z. 3 (analizy 11 wierszy).

Z. Głombiowska, Sonet I Mikołaja Sępa Szarzyńskiego - obrona dawnej interpretacji, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 1.

L. Kukulski, Precjoza Morsztynowskie, "Przegląd Humanistyczny" 1974, nr 10 (Do trupa).

T. Michałowska, Do lutnie - utwór niezwykły, w: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982 (J.A. Morsztyn).

E. Ostrowska, Jan Andrzej Morsztyn, mistrzowski, XVII-wieczny i swojski, w: Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978 (O swej pannie).

A. Vinzenz, Sonet I Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: próba ponownej lektury, "Pamiętnik Literacki" 1976, z. 4.

M. Włodarski, Barokowa poezja epicedialna. Analizy, Kraków 1993 (m.in. D. Naborowski, S. Twardowski, S. Szemiot).

Wstęp - Literatura polska - Średniowiecze - Renesans - Barok - Literatura powszechna -
Warsztat pomocniczy - Analizy i interpretacje - Linki - Lektury.zip - Webmaster